top of page

WELCOME

COLLIDER GENERATION

კოლაიდერის თაობა - ჩვენი მიზანი, იდეა, გეგმები - მოლოდინები და რაც მთავარია ჩვენი წარმატებული სტუდენტები

bottom of page